Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Έλεγχος Στοιχείων Χρήστη (Πιστοποίηση μέσω LDAP)

Η εγγραφή των χρηστών στο eClass γίνεται με τον λογαριασμό e-υπηρεσιών (πχ email, Μηχανογραφικό, κτλ) του Πολυτεχνείου Κρήτης.